สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ 13
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหน่วยฆ่าเชื้อและจ่ายเครื่องมือกลาง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวํฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66037230155 (ยกเลิกโครงการ)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 20 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 20 มีนาคม 2566 - 29 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 30 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. งานปรับปรุงหน่วยฆ่าเชื้อและจ่ายเครื่องมือกลาง
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. แบบรูปรายการ
2. รายการประกอบแบบ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -