สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ วท 24/2566
รายละเอียด งานปรับปรุงผนังอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 29 มีนาคม 2566 - 29 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 30 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาฯ
ราคากลาง 1. ราคากลาง 1
2. ราคากลาง 2
3. งวดงาน
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -