สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ปี 2566
เลขที่ ทก 6
รายละเอียด ซื้อเครื่องทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 8 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 16 มีนาคม 2566 - 16 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 17 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. แบบ บก 06
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร [28/3/2566]
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -