สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ 12
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรมและวิจัย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน (e-bidding) เลขโครงการ 66027517563
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 13 มีนาคม 2566 - 13 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 14 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. BOQ
TOR 1. ประกวดราคา จ้างงานปรับปรุงผนังและซ่อมแซมอาคาร คณะทันตแพทยศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -