สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ อว 8702.4/-
รายละเอียด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2566
วันที่ยื่นซอง 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 2 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [2/3/2566]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [2/3/2566]
ข้อมูลสัญญา [21/3/2566]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -