สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง
ปี 2566
เลขที่ สห.12
รายละเอียด จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 4 - 6 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 9 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
2. แบบรูปรายการ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [13/3/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -