สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง
ปี 2566
เลขที่ สห.10
รายละเอียด จ้างก่อสร้างปรับปรุงผนังอาคารสำนักหอสมุดกลาง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 24 กุมภาพันธ์ 2566 - 7 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 8 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
2. แบบรูปรายการ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -