สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง
ปี 2566
เลขที่ สห.10
รายละเอียด เครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 4-6 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
แบบระบบปรับอากาศ
แผนผังการรื้อถอน

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
TOR ครั้งที่ 2

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 24 กุมภาพันธ์ 2566 - 14 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 15 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงาน
2. แบบระบบปรับอากาศ
3. แผนผังการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -