สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ อว 8702.4/-
รายละเอียด ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 23 กุมภาพันธ์ 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 23 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [23/2/2566]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [23/2/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -