สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ อว 8702.4/-
รายละเอียด ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 22 กุมภาพันธ์ 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 23 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร [23/2/2566]
ประกาศผู้ยื่นซอง [23/2/2566]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [8/3/2566]
ข้อมูลสัญญา [17/3/2566]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -