สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ 11
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงผนังและซ่อมแซมอาคาร คณะทันตแพทยศาสตร์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 2 มีนาคม 2566 - 2 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 3 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ประกวดราคา จ้างงานปรับปรุงผนังและซ่อมแซมอาคาร คณะทันตแพทยศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
ราคากลาง 1. ประกวดราคา จ้างงานปรับปรุงผนังและซ่อมแซมอาคาร คณะทันตแพทยศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
TOR 1. ประกวดราคา จ้างงานปรับปรุงผนังและซ่อมแซมอาคาร คณะทันตแพทยศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -