สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ปี 2566
เลขที่ นว.02
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 22 กุมภาพันธ์ 2566 - 3 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 7 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
2. ใบแจงราคา
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [16/3/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -