สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ อว 8702.4/ ลว 20 กพ 66
รายละเอียด จ้างการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย 1 ปี
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 7 มีนาคม 2566
วันที่เปิดซอง 9 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้าง
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร [13/3/2566]
ประกาศผู้ยื่นซอง [13/3/2566]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [14/3/2566]
ข้อมูลสัญญา [11/4/2566]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -