สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ สค 18
รายละเอียด จัดซื้อวัสดุคงคลัง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 15 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 9 กุมภาพันธ์ 2566 - 9 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 10 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [15/2/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -