สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ วท 21
รายละเอียด งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและระบบระบายน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 15 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 23 กุมภาพันธ์ 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 24 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง 1. ราคากลาง (1)
2. ราคากลาง (2)
3. ราคากลาง (3)
4. การแบ่งงวดงานงวดเงิน
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -