สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง
ปี 2566
เลขที่ สห. 9
รายละเอียด เครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 4-6 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
TOR
แบบรูปรายการ

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 13 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 1 มีนาคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
2. แบบรูปรายการ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -