สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ ศป 05/2566
รายละเอียด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 22 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์ จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [24/2/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -