สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ปี 2566
เลขที่
รายละเอียด จ้างวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานราชการภายนอก ตอบโจทย์ U2T-BCG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานราชการภายนอก ตอบโจทย์ U2T-BCG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 30 มกราคม 2566 - 13 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 13 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [8/2/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -