สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2566
เลขที่ รช.eb 21/2566
รายละเอียด ยาLactulose 66.7 g/100 mL. syrup, 100 mL bottle จำนวน 15,000 ขวด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 4 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 22 กุมภาพันธ์ 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 23 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้าย
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. คุณลักษณะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [23/3/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -