สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ปี 2566
เลขที่ 4/2566
รายละเอียด บอร์ดอัจฉริยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ยื่นซอง 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 21 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ
ราคากลาง 1. ตารางแสดงวงเงิน
TOR 1. คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [1/3/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -