สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง
ปี 2566
เลขที่ สห.8
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ครั้งที่ ๒
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 31 มกราคม 2566
วันที่ยื่นซอง 31 มกราคม 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 9 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [21/2/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -