สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ พย 009
รายละเอียด จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมศูนย์จำลองสถานการณ์การอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ (NICU) และอภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤติ (PICU) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 30 มกราคม 2566
วันที่ยื่นซอง 10 กุมภาพันธ์ 2566 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 13 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสาร
ราคากลาง 1. ตาราง
2. ปร 4
3. ปร 5ก
4. ปร 5ข
5. ปร 6
TOR 1. แบบ
2. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -