สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
ปี 2566
เลขที่ บฑ 05
รายละเอียด ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์รองรับระบบงานสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2566
วันที่ยื่นซอง 26 มกราคม 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 6 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกาศ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [17/2/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -