สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ สค 1
รายละเอียด จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน 9 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 25 มกราคม 2566
วันที่ยื่นซอง 2 กุมภาพันธ์ 2566 - 2 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 3 มกราคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวด Smart
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [7/2/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -