สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ สค 15
รายละเอียด ซื้อวัสดุคงคลังหมึกพิมพ์ จำนวน 12 กล่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 25 มกราคม 2566
วันที่ยื่นซอง 24 มกราคม 2566 - 25 มกราคม 2566
วันที่เปิดซอง 25 มกราคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [30/1/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -