สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ปี 2566
เลขที่ 6
รายละเอียด ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบสำรองข้อมูล (Storage) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 25 มกราคม 2566
วันที่ยื่นซอง 2 กุมภาพันธ์ 2566 - 2 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 7 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้าย
2. เอกสารแนบใบเสนอราคา
3. ตารางเปรียบเทียบฯ
ราคากลาง 1. บก 06
TOR 1. สเปค
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -