สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ปี 2566
เลขที่
รายละเอียด ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการ จ้างติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายของระบบ Enterprise Data Governance โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65127265420
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 25 มกราคม 2566
วันที่ยื่นซอง 30 มกราคม 2566 - 30 มกราคม 2566
วันที่เปิดซอง 30 มกราคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [25/1/2566]
รายงานผลการตรวจรับ -