สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ประกาศ ประกาศเชิญชวนทั่วไป
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ มน 23/2566
รายละเอียด จ้างออกแบบปรับปรุงชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสารประกวดราคา

ร่างราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ร่าง TOR
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 24 มกราคม 2566
วันที่ยื่นซอง 24 มกราคม 2566 - 30 มกราคม 2566
วันที่เปิดซอง 31 มกราคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ประกวด
ราคากลาง -
TOR 1. Tor
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -