สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ปี 2566
เลขที่ คพ 5
รายละเอียด ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Distribution Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 Port จำนวน 4 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2566
วันที่ยื่นซอง 30 มกราคม 2566 - 30 มกราคม 2566
วันที่เปิดซอง 3 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้าย
2. เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา
3. ตารางเปรียบเทียบฯ
ราคากลาง 1. บก06
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -