สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ปี 2566
เลขที่ นว.06
รายละเอียด การจำหน่ายพัสดุ จำนวน 356 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2566
วันที่ยื่นซอง 23 มกราคม 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เปิดซอง 8 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารการขายทอดตลาด
2. รายการพัสดุที่จะจำหน่าย
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -