สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ อว 8702.4/- ลงวันที่ 26 ธ.ค. 66
รายละเอียด จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 6 มกราคม 2566
วันที่ยื่นซอง 28 ธันวาคม 2565 - 28 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 29 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงานจ้าง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [6/1/2566]
ข้อมูลสัญญา [6/1/2566]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -