สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ปี 2566
เลขที่ ทก 3/2566
รายละเอียด เครื่องทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 5 มกราคม 2566
วันที่ยื่นซอง 16 มกราคม 2566 - 16 มกราคม 2566
วันที่เปิดซอง 17 มกราคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ราคากลาง 1. แบบ บก 06
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -