สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ส่วนพัฒนากายภาพ
ปี 2566
เลขที่ 1
รายละเอียด ซื้อพัดลมไอเย็น ขนาดความจุ 93 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
ร่างเอกสารประกวราคา

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 4 มกราคม 2566
วันที่ยื่นซอง 4 มกราคม 2566 - 12 มกราคม 2566
วันที่เปิดซอง 8 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [30/1/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -