สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ อว 8702.4/- ลว 4 มค 66
รายละเอียด ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 4 มกราคม 2566
วันที่ยื่นซอง 4 มกราคม 2566 - 21 มกราคม 2566
วันที่เปิดซอง 4 มกราคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [6/1/2566]
ข้อมูลสัญญา [18/1/2566]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. การตรวจรับพัสดุ