สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ อว 8702.4/-
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 29 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 27 ธันวาคม 2565 - 27 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 28 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. สินค้าที่ผลิตในประเทศ (MIT)
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร [29/12/2565]
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [29/12/2565]
ข้อมูลสัญญา [25/1/2566]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -