สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ กค 6
รายละเอียด ซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก) (14.11.15.07-000001)[A4,80 แกรม,ขาว ฯลฯ] (กระดาษ A4 80 แกรม สีขาว) จำนวน 21,080 รีม
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 28 ธันวาคม 2565 - 28 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 5 มกราคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร [12/1/2566]
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [12/1/2566]
ข้อมูลสัญญา [7/2/2566]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -