สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง
ปี 2566
เลขที่ สห.7
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสารประกวดราคา

ร่างราคากลาง
-

ร่าง TOR
TOR

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 26 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 26 ธันวาคม 2565 - 5 มกราคม 2566
วันที่เปิดซอง 6 มกราคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [31/1/2566]
รายงานผลการตรวจรับ -