สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ 15
รายละเอียด งานปรับปรุงผนังอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์ แชวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 22 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 20 ธันวาคม 2565 - 5 มกราคม 2566
วันที่เปิดซอง 9 มกราคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
2. เอกสารแนบท้าย
ราคากลาง 1. ราคากลาง 1
2. ราคากลาง 2
TOR 1. รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -