สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ พศ.030
รายละเอียด ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ เลขที่โครงการ : 65127389271
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 22 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 22 ธันวาคม 2565 - 9 มกราคม 2566
วันที่เปิดซอง 10 มกราคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. บก06
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [19/1/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -