สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ อว 8702.4/- ลว 21 ธ.ค. 65
รายละเอียด จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP 10 User จำนวน 1 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 21 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 21 ธันวาคม 2565 - 27 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 27 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [4/1/2566]
ข้อมูลสัญญา [16/1/2566]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. การตรวจรับพัสดุ