สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่
รายละเอียด ค่าจ้างจัดดอกไม้ตกแต่งบริเวณพิธี
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 16 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 13 ธันวาคม 2565 - 13 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 13 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตการจ้าง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [16/12/2565]
ข้อมูลสัญญา [20/12/2565]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -