สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2566
เลขที่ รช.eb.129/2565
รายละเอียด วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 16 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 26 ธันวาคม 2565 - 26 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 27 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. สเปคชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสในกระเเสเลือด
2. สเปควัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 รายการ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [9/1/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -