สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ กค 5
รายละเอียด จ้างตรวจสอบบัญชี
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 29 ธันวาคม 2565 - 29 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 3 มกราคม 2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร [4/1/2566]
ประกาศผู้ยื่นซอง [4/1/2566]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [31/1/2566]
ข้อมูลสัญญา [27/6/2566]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -