สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2566
เลขที่ รชeb126
รายละเอียด งานปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืดอิมมูโนวิทยา และระบบทางเดินหายใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 14 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 6 ธันวาคม 2565 - 6 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 9 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. แบบ
2. รายการประกอบแบบ
3. เอกสารเพิ่มเติม
4. BOQ
5. งวดงาน
6. tor
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [23/1/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -