สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักหอสมุดกลาง
ปี 2566
เลขที่ สห.4
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ระบบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 9 ธันวาคม 2565 - 20 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 21 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
2. รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา
3. ผังการติดตั้ง
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -