สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ อว 8702.4/- ลว 23 พ.ย.
รายละเอียด จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 8 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 8 ธันวาคม 2565 - 8 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 8 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [13/12/2565]
ข้อมูลสัญญา [20/12/2565]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -