สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2566
เลขที่ พล 04
รายละเอียด จัดซื้อเครื่องวัดแรงกดจุดกดเจ็บแบบไร้สาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 8 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 8 ธันวาคม 2565 - 8 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 8 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายเรื่องเครื่องวัดแรงกดจุดกดเจ็บฯ
ราคากลาง -
TOR 1. TOR เรื่องเครื่องวัดแรงกดจุดกดเจ้บฯ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -