สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ อว 8702.4/ลว 7 ธ.ค. 65
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 7 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 7 ธันวาคม 2565 - 19 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 7 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [4/1/2566]
ข้อมูลสัญญา [16/1/2566]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -