สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ปี 2566
เลขที่ วน 03
รายละเอียด จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 6 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 6 ธันวาคม 2565 - 15 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 16 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. บก 06
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [12/1/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -