สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
ปี 2566
เลขที่ S3
รายละเอียด งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์รายปี (ไม่รวมอะไหล่) รวม 2 ชุด จำนวน 1 งาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 5 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 1 ตุลาคม 2565 - 3 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 3 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR 1. tor
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [5/12/2565]
ข้อมูลสัญญา [5/12/2565]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -